Comparteix aquesta pàgina a les xarxes socials

902 57 57 00
Desa

Avís legal

Condicions d'ús

Titularitat

A través de la pàgina web www.bbvavivienda.com (en endavant, la Web), Anida Operaciones Singulares, S.A. Sociedad Unipersonal (en endavant, ANIDA) comercialitza actius immobiliaris que pertanyen a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i a altres societats del Grup BBVA –anomenades totes elles en conjunt, les Entitats–, i també actius d’altres tercers.

Informació societària

Anida Operaciones Singulares, S.A (Sociedad Unipersonal) amb domicili social al carrer Julián Camarillo núm. 4 de Madrid. Registre Mercantil de Madrid - Tom 5.049, Foli 122, Secció 8a, Full M-82.841 Inscripció 1a. CIF. A-28515088. A/e de contacte:calidad@anida.es

Informació i continguts

La informació que conté aquesta web (en endavant, la Informació) està adreçada als usuaris amb residència a Espanya o que accedeixen a la Web des d’Espanya (en endavant, els Usuaris), per la qual cosa ANIDA declina tota responsabilitat per l’accés dels Usuaris que ho facin des de jurisdiccions que no siguin l’espanyola, fins i tot en les jurisdiccions on la distribució o l’ús d’informació puguin ser contraris a la normativa o regulació vigent en cada moment. L’accés a la Web implicarà la submissió expressa dels Usuaris a les normes i lleis espanyoles, així com també a la jurisdicció espanyola, amb renúncia al seu fur propi.

En relació als béns immobles propietat d’ANIDA i de les Entitats, la informació a què es refereix el Reial decret 515/1989, de 21 d’abril, és a disposició dels consumidors a les oficines d’ANIDA, situades al carrer Julián Camarillo núm. 4 de Madrid, i a les delegacions regionals respectives on estiguin ubicats els immobles.

Els preus indicats no inclouen els impostos, les despeses ni les garanties, legals o accessòries, que siguin d’aplicació en cada cas i a cada moment.

Ni ANIDA ni cap de les Entitats són responsables de la Informació relativa als immobles dels quals no són propietaris. Els immobles en qüestió s’identifiquen mitjançant el nom i el CIF del promotor immobiliari o dels seus propietaris, i en tots els casos s’indica qui és el propietari que ha facilitat la informació publicada. En aquests casos, la Web funciona com a simple canal de comunicació o vehicle publicitari.

La Informació que s’ofereix en aquesta Web no constitueix assessorament en matèria d’inversió, ni oferta de venda o finançament, ni reconeixement per realitzar cap transacció. L’Usuari no ha d’estimar-la en cap cas com un element determinant per a la presa de decisions. La Informació que s’hi ofereix no considera la situació personal i financera de l’Usuari, ni les seves preferències o objectius. Per tant, ANIDA declina tota responsabilitat per l’ús que se’n pugui fer en aquest sentit.

ANIDA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la Informació, i fins i tot pot limitar-la o no permetre’n l’accés sense avís previ. Especialment, ANIDA es reserva el dret d’eliminar, limitar o impedir l’accés a la Web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a ANIDA que, segons el seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats perquè el funcionament sigui l’adequat.

ANIDA no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia, ni de les que s’indiquen com a procedents d’una altra font, ni tampoc de les informacions contingudes en altres llocs web als quals s’accedeix mitjançant enllaç des d’aquesta Web. Els enllaços es faciliten a l’Usuari com a fonts alternatives d’informació, i es regiran pels termes i condicions d’utilització que, a aquest efecte, siguin exigibles per part dels titulars dels webs esmentats. ANIDA no assumeix cap responsabilitat relativa a hipotètics perjudicis que puguin tenir l’origen en l’ús de les informacions esmentades. En cap cas, els enllaços esmentats tindran la consideració de recomanació, patrocini o distribució per part d’ANIDA de la informació, productes i/o serveis o, en general, continguts, que siguin titularitat de tercers, estiguin oferts per ells o divulgats per ells en qualsevol forma.

ANIDA no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, pugui haver-hi entre la versió dels documents impresos originals en els quals es fonamentin i la versió electrònica dels mateixos documents publicada a la Web. Sempre prevaldran els primers sobre els segons.

Riscos associats a l’ús de la Web

En cap cas ANIDA no serà responsable de les pèrdues, danys, perjudicis o despeses del tipus que sigui que sorgeixin pel fet d’accedir i usar la Web i la Informació. Això inclou, però de manera no limitant, els danys produïts als sistemes informàtics, dispositius mòbils o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. ANIDA no serà responsable dels danys que puguin sofrir els Usuaris per un ús inadequat d’aquesta Web i tampoc no serà responsable, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions, o qualssevol altres riscos habituals en el tràfic via Internet. L’accés i ús de la Web, tant per connexió directa com per enllaços (links) o altres mitjans, implica el reconeixement per part de l’Usuari que qualsevol dels riscos esmentats pot succeir i que aquests riscos no implicaran responsabilitat per ANIDA o qualsevol de les Entitats, les seves delegacions, els seus empleats i el personal autoritzat.

Queda prohibit transmetre o enviar a través de la Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d’ANIDA, de les Entitats, dels Usuaris o de tercers.

Declaracions i garanties

L’Usuari declara i garanteix que: (a) té com a mínim divuit (18) anys d’edat; (b) sap que l’accés a la Web i el seu ús impliquen l’acceptació de les condicions d’ús contingudes en aquest document; (c) no utilitzarà la Web ni la seva Informació per a propòsits il·lícits ni contraris als establerts en les presents condicions.

Responsabilitat

L’Usuari accepta, a costa pròpia, defensar, emparar i, si s’escau, indemnitzar ANIDA i els seus empleats, contra tota reclamació o altre procediment legal iniciat contra ANIDA i/o els seus empleats, quan la reclamació es fonamenti en l’ús fet per part de l’Usuari quan aquesta actuació pugui suposar (i) incompliment de les condicions d’ús aquí contingudes, (ii) la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial d’ANIDA, de les Entitats o de tercers; (iii) sigui difamatori o resulti en perjudici dels drets de tercers; (iv) qualsevol omissió, addició, inserció o alteració, o qualsevol ús no autoritzat de la Web per part de l’Usuari; o (v) la falsificació o alteració de la declaració o garantia feta per l’Usuari inclosa en aquest document. L’Usuari accepta pagar tots els costos, danys i perjudicis, incloent-hi, sense caràcter exhaustiu, els honoraris per serveis legals i costos incorreguts o sorgits arran de les reclamacions fonamentades en els fets esmentats.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta Web, és a dir, els elements que la componen (textos, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio, arxius de software, combinacions de colors), així com també l’estructura, la selecció i l’ordre dels seus continguts, estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial. Per tant, no pot ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament.

Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom qui accedeixi a la Web.

L’accés a la Web no atorga als Usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Web ni dels seus continguts. ANIDA es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta Web, la seva Informació o els seus continguts.

Es permet la descàrrega dels continguts, la còpia o impressió de qualsevol pàgina d’aquesta Web exclusivament per a ús personal i privat, i no per a revenda, transferència o disposició per a l’ús o benefici de qualsevol altra persona o entitat, pública o privada. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la Informació, els continguts o les advertències d’aquesta Web sense l’autorització prèvia escrita d’ANIDA o de les Entitats. Així mateix, està prohibit l’ús dels continguts de la present Web per part de tercers aliens a ANIDA, les Entitats i la seva xarxa de comercialització, amb fins comercials, i, en particular, queda prohibit a qualsevol tercer, Usuari o no, usar, transferir, distribuir o disposar de la Informació inclosa en la Web de forma que competeixi d’una o altra manera, i molt en concret de manera deslleial, amb ANIDA o amb les Entitats.